27.12.16

Leader-programmi toetused

 

LEADER programm pakub maaelu edendamiseks toetust maaettevõtluse toetamiseks ja maapiirkondade elukeskkonna parandamiseks. Toetuse taotlejad peavad LEADER-meetme raames toetuse saamiseks esitama taotluse esmalt kohalikule tegevusgrupile. Pärast kohalikult tegevusgrupilt heakskiidu saamist saab projektitoetuse taotleja esitada taotluse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA) ning ka PRIAst heakskiidu saamise järel võib asuda tegevust ellu viima. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, taotluse osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast. Vajaduse korral võib PRIA nimetatud perioodi pikendada kuni 90 tööpäevani.

 

Info kohalike tegevusgruppide kohta leiab andmebaasist - LEADER tegevusgrupid perioodil 2014-2020.

 

 

Toimetaja: KAJA LÄÄTS