22.05.17

SA Viljandimaa Arenduskeskuse tegevuskava

 

Viljandimaa arenduskeskus koostab igal aastal tegevsuakava ja eelarve, mis on tema tegevsuse finatseerimise aluseks.

Euroopa Liidu uuel 2014-2020 rahastusperioodi tegevuste käivitumisega 2016 aastast on arenduskeskuse rahastamise lähteaalikateks järgmised programmid:

  • Viljandi maakonna piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava ning Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2015-2016,
  • Riigihaldusministri määrus toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" perioodil 2017-2023,
  • Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 käskkirjas „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks" (edaspidi Toetusskeem) nimetatud tegevuste elluviimisel,
  • Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 istungil heaks kiidetud „Kodanikuühiskonna arengukavast 2015-2020",
  • Siseministeeriumi ja KÜSKi vahel 12.04.2016 sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingust nr 7-4/1327-1, mille kohaselt tagab KÜSK MAK võrgustiku kodanikuühenduste konsultantide tegevuste koordineerimise, sh infovahetuse korraldamise Siseministeeriumi ja MAKidega, klienditagasiside kogumise ja analüüsi ning MAKide tegevuste kontrolli,
  • Euroopa Sotsiaalfondi toetuste andmise tingimuste „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" (kinnitatud sotsiaalkaitseministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 58, muudetud 3.12.2015 käskkirjaga nr 181) tegevuste elluviimine.

 

Toimetaja: KAAREL LEHTSALU