12.03.18

SA Viljandimaa Arenduskeskuse tegevuskava

 

Viljandimaa arenduskeskus koostab igal aastal tegevsuakava ja eelarve, mis on tema tegevsuse finatseerimise aluseks.

Euroopa Liidu uuel 2014-2020 rahastusperioodi tegevuste käivitumisega 2016 aastast on arenduskeskuse rahastamise lähteaalikateks järgmised programmid:

  • Riigihaldusministri määrus toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" perioodil 2017-2023,
  • Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 käskkirjas „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks" (edaspidi Toetusskeem) nimetatud tegevuste elluviimisel,
  • Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 istungil heaks kiidetud „Kodanikuühiskonna arengukavast 2015-2020",
  • Siseministeeriumi ja KÜSKi vahel 12.04.2016 sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingust nr 7-4/1327-1, mille kohaselt tagab KÜSK MAK võrgustiku kodanikuühenduste konsultantide tegevuste koordineerimise, sh infovahetuse korraldamise Siseministeeriumi ja MAKidega, klienditagasiside kogumise ja analüüsi ning MAKide tegevuste kontrolli.

 

Toimetaja: KAAREL LEHTSALU