Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik taotleda Töötukassas registreeritud töötutel kuni 4474 eurot.

Toetuse saaja peab olema kas
1) läbinud ettevõtluskoolituse või 
2) omandanud kutse-või kõrghariduse majanduse alal või 
3) omama ettevõtluskogemust.
 
Toetuse saamiseks on vaja Töötukassale esitada
1) avaldus;
2) äriplaan;
3) koopiad dokumentidest, mis tõendavad ettevõtluskoolituse läbimist või kutse- või kõrghariduse omamist majanduse alal või ettevõtluskogemust.
 
Ettevõtluse alustamiseks ei anta toetust
1) olemasoleva ettevõtja majandustegevuse alustamiseks või laiendamiseks;
2) olemasoleva äriühingu osanikuks või aktionäriks astumiseks;
3) isikule, kelle suhtes kehtib ärikeeld;
4) isikule, kellel on maksuvõlg riigi või kohaliku omavalitusse ees;
5) isikule, kelle esitatud äriplaan on suure riskiga;
6) isikule, kellel kuulub vähemlat 51% olemasolevast äriühingust.
 
 
Otsuse toetuse saamise kohta teeb töötukassa 30 tööpäeva jooksul töötult avaluse saamisest arvates.
 
Kui otsus on positiivne, kannab töötukassa toetuse töötu pangakontole 10 tööpäeva jooksul peale otsuse langetamist.
 
Toetuse laekumisega taotleja pangakontole kaasneb töötuna arveloleku lõpetamine ning töötutoetuse maksmise lõpetamine.
 
Töötukassa kontrollib toetust saanud isiku majandustegevust ja toetuse sihtotstarbelist kasutamist tõendavaid dokumente vähemalt kaks korda aasta jooksul arvates toetuse ülekandmisest. Esimene kontrollimine toimub kuue kuu jooksul.

 
Toetuse saaja kohustused 
Ettevõtluse alustamise toetust saanu peab: 
  • alustama majandustegevusega 6 kuu jooksul toetuse saamisest; 
  • toetust kasutama sihtotstarbeliselt vastavalt esitatud äriplaanile; 
  • toetuse tagastama täies ulatuses, kui majandus-tegevuse alustamata jätmine või lõpetamine ei ole seotud mõjuvate põhjustega. 

 

 
Vaata ka: