Starditoetus alustavale ettevõtjale

Alates 01.aprillist 2019 rakendab Starditoetuse meedet Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja maakondlikud arenduskeskused, kes nõustavad taotlejaid ja toetuse saajaid projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel. Toetuse üldinfo on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Maakondlike Arenduskeskuste kodulehtedelt. Toetustaotlusi ja rahastatud projektide maksetaotlusi, aruandeid, muutmistaotlusi ning infot tuleb alates 01.aprillist esitada RTKle E-toetuste keskkonna kaudu.

Starditoetust on oodatud taotlema jätkusuutlik alustav ettevõtja:

 • kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud
 • kes loob vähemalt kaks aastaringse täistööajaga töökohta
 • kelle ärimudel on läbimõeldud
 • kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis.
Starditoetuse eesmärk:  aidata alustaval ettevõtjal käivitada ettevõtte äriplaanis kirjeldatud viisil ja jõuda soovitud tulemuseni.
Toetuse suurus: kuni 15000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80% ja omafinantseering vähemalt 20%.
 

Taotlemisel esitatavad dokumendid

 • Taotlusvorm (taotlus tuleb täita RTK e-teeninduses)
 • Äriplaan
 • Finantsprognoosid
 • Rakendustarkvara arendamise korral täpsustatud lähteülesanne
 • Hinnapakkumised starditoetusega tehtavate kulude kohta
 • Finantsaruanded
 • Volikiri juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
 • Asutamisel oleva ettevõtja korral asutamisleping või -otsuse koopia

Starditoetuse tingimused ja taotlusdokumendid on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel.

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida eelnõustamine ja saada eelhinnang kohalikus maakondlikus arenduskeskuses. Pärast seda esita taotlus e-teeninduses.