Maakondlike arenduskeskuste võrgustik

Maakondlikud arenduskeskused on kõigis maakondades paiknevad arendusorganisatsioonid, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) asutati Vabariigi Valitsuse kontseptsiooni alusel 2003. aastal. Arenduskeskuste loomise põhieesmärk oli luua tugistruktuur, mis toetab ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekust ja struktuurifondide tulemuslikku kasutamist. 

MAKid on iseseisvad tegutsevad sihtasutused, mis toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna (MAK-võrgustik). Võrgustikku kuulub 15 maakondlikku arenduskeskust.

Aastaks 2017 on maakondlikest arenduskeskustest välja kujunenud kõigis maakondades tegutsevad arendusorganisatsioonid, mis pakuvad riigi, Euroopa Liidu ning kohalike partnerite toetusel lepingulisel alusel infoteenust, nõustamisteenust ja arendustuge ettevõtjatele, kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Lisaks pakuvad arenduskeskused maakondlikul tasandil investorteenindust ja tegutsevad aktiivselt noorte ettevõtlikkuse arendamise valdkonnas.

 

MISSIOON

MAK-võrgustik aitab luua õnnelikku Eestit.

 

Missiooni kirjeldus 

Maakondlikud arenduskeskused tegutsevad inimeste heaolu mõjutavates valdkondades. Aidates luua uusi ja arendades juba tegutsevaid ettevõtteid ning luues investeeringute abil uusi töökohti, aitab MAKide tegevus parandada inimeste majanduslikku toimetulekut.  MAKid tegelevad kodanikuühiskonna arendamisega läbi inimeste teadlikkuse kasvatamise ja organisatsioonide võimekuse kasvu toetamise. Tegus kodanikuühiskond on oluliseks faktoriks kogukondade mõjusal toimimisel. Arenduskeskused aitavad kavandada kohaliku ja maakondliku tasandi avaliku sektori investeeringuid taristusse ning teenuste arendamisesse. MAKide osalust on ka maakonna siseturvalisuse võrgustiku tegevustes ning nad aitavad erinevate haridusprogrammide abil kujundada järeltuleva põlvkonna ettevõtlikkushoiakuid. 

 

VISIOON

MAK-võrgustik on aidanud koos ettevõtjate, kogukondade ja teiste partneritega luua õnnelikuma rohujuuretasandilt toimiva arenduskeskkonnaga Eesti.