19.08.16

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks (PATEE) ehk tööhõivekava

 

Tööhõivekava koostamise eesmärgiks on majandusaktiivsuse sh. tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuses kasv väljaspool suurlinnu ja nende lähiümbrust. Viljandimaa Arenduskeskus on koostanud koos huvigruppide esindajatega maakondlikku tööhõivekava, mis keskendub kahele olulisele sihtgrupile ehk üldhariduskoolides ja ülikoolis õppivad noored ning tegutsevad ettevõtjad, viimaste puhul keskendume tööstuse ja ekspordi ning turismiklastrile.

Noortele suunatud tegevuste eesmärgiks on suurendada Viljandimaa üldharidus-, kutse- ja ülikoolides õppivate noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusaktiivsust, siduda noored kodukohaga läbi ühistegevuste ja panustamise. 2015-2016 aasta tegevused on Inspiratsioonipäeva korraldamine ja koolitused noortele, millele järgneb õppeaasta lõpus noorteprojektide konkurss koos auhindadega; ettevõtlike noorte suvelaagri korraldamine üldhariduskoolide õpilastele ning koolitused noorte juhendajatele ja haridusasutuste huvigruppidele. Noorte ettevõtlikkusele suunatud konkreetsete tegevustega saab tutvuda siin.

Tegutseva ettevõtjate tegevuste eesmärk on Viljandimaa ettevõtlus- ja investeerimisvõimaluste laiem tutvustamine lähivälismaal (Põhjamaad, Venemaa, Balti riigid) ja Saksamaal (Minnden-Lübbecke), kus asuvad Viljandimaa majanduspotentsiaalile sobivatel tegevusaladel tegutsevad tootmisettevõtted, sh põllumajandus, metallitööstus ja masinaehitus, puidu- ja mööblitööstus, tekstiilitööstus. Oluline on siinjuures Maaülikooli Polli Aiandusinstituudi Teadmispõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse uurimis- ja tootearendusteenuste viimine toidu-, ravimi- ja kosmeetikatööstuse ettevõteteni. Eesmärk on uute investeeringute tulemusena maakonda lisanduvad ettevõtted, kõrgema lisandväärtusega töökohad ja kvalifitseeritud tööjõu sisseränne. VKEde (segmendis 20-50 töötajat) ekspordivõimekuse tõstmine suurendab ekspordimahtu, loob juurde uusi kõrgema lisandväärtusega töökohti ja toob juurde investeeringuid ettevõtluse arendamiseks. Investeeringute lisandumise ja uute töökohtade, sh kõrgema lisandväärtusega töökohad, loomise tulemusena kasvab maakonna SKP osakaal riigi SKPs.

Turismitoodete kõrgem kvaliteet ning sise- ja välisturistide hulk; Maakonna turismiarendamine on koordineeritud ja läbimõeldud ning selge sihiga. Programmi käigus käivitame mentorklubi, ettevõtluspesad ja korraldame arengureise. Ettevõtjate arengupotentsiaali tegevustes on 2016 aasta jooksul osalenud vähemalt 70 ettevõtjat, kes on loonud või kavatsevad luua maakonda juurde ca 10 töökohta, maakonna mentorvõrgustikku on kaasatud 20 mentorit, mentorklubi on toimunud 4 korda aastas ja toimunud on 2 arengureisi. Ettevõtjatele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.

Tööhõivekava rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Tööhõivekava maksumus perioodil 2015-2016 aastal on 134 971,88 eurot.

Toimetaja: KAAREL LEHTSALU