Tööhõivekava 2017-2019

13.12.18

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks (PATEE) ehk tööhõivekava

 

Tööhõivekava koostamise eesmärgiks on majandusaktiivsuse sh. tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuses kasv väljaspool suurlinnu ja nende lähiümbrust. Viljandimaa Arenduskeskus on koostanud koos huvigruppide esindajatega maakondlikku tööhõivekava, mis keskendub kahele olulisele sihtgrupile ehk maakonna noored ning tegutsevad ettevõtjad, viimaste puhul keskendume tööstuse ja ekspordi ning turismiklastrile.

Noortele suunatud tegevuste eesmärk on suurendada Viljandimaa üldharidus-, kutse- ja ülikoolides õppivate noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusaktiivsust, siduda noored kodukohaga läbi ühistegevuste ja panustamise. 

2017-2019 aasta tegevused on Inspiratsioonipäeva korraldamine ja koolitused noortele, millele järgneb õppeaasta lõpus noorteprojektide konkurss koos auhindadega; ettevõtlike noorte suvepäevade korraldamine koostöös noorte endaga ning koolitused noorte juhendajatele ja haridusasutuste huvigruppidele; TÜVKA Ideeturu läbiviimise ja Startup Viljandi keskkonna arendamine ja koordineerimise toetamine.

Noorte ettevõtlikkusele suunatud konkreetsete tegevustega saab tutvuda siin.

Tegutsevatele ettevõtjatele suunatud tegevuste eesmärk 2017-2019 on 

- VKEde (segmendis 20-50 töötajat) tootmis- ja ekspordivõimekuse tõstmine, ettevõtete tootlikkuse suurendamine ja olemasoleva ekspordimahu suurendamine, olemasolevate töökohtade säilitamine ja nende toodetava lisandväärtuse suurendamine, investeerimisvõimekuse suurendamise toetamine;

- vajaduste ja võimaluste kaardistamine uute otseinvesteeringute kaasamiseks, mille tulemusena lisanduvad maakonna ettevõtluse ökosüsteemi sobiva profiiliga ettevõtted, kõrgema lisandväärtusega töökohad ja suureneb kvalifitseeritud tööjõu sisseränne;

- maakonna ettevõtlus- ja investeerimisvõimaluste laiem tutvustamine ja turundamine ettevõtjatele ja potentsiaalsetel investoritele lähivälismaal (nt Põhjamaad, Venemaa, Balti riigid) ja Saksamaal (nt Minnden-Lübbecke sõpruspiirkond) piirkondades kus asuvad Viljandimaa majanduspotentsiaalile sobivatel tegevusaladel tegutsevad tootmisettevõtted, sh põllumajandussaaduste töötlemine, metallitööstus ja masinaehitus, puidu- ja mööblitööstus, tekstiilitööstus;

- koostöös Eesti Maaülikooli Polli Aiandusinstituudi Teadmispõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskusega nende uurimis- ja tootearendusteenuste tutvustamisele kaasaaitamine toidu-, ravimi- ja kosmeetikatööstuse ettevõtete hulgas lähivälismaal (Põhjamaad, Venemaa, Balti riigid) ja Saksamaal (nt Minnden-Lübbecke sõpruspiirkond).

- investeeringute lisandumise ja uute töökohtade, sh kõrgema lisandväärtusega töökohad, loomise tulemusena kasvab maakonna SKP osakaal riigi SKPs.

Maakonna turundamine, turismiturundus ja  turismiettevõtluse arendamisele suunatud tegevuste eesmärk 2017-2019 on

- sise- ja välisturistide hulga kasvatamine ning maakonna turismitoodete kvaliteedi tõstmine;

- Viljandi maakonna turismi koordineeritud ning läbimõeldud arendamine; Viljandimaa turundamine külastajatele siseriiklikult ja välisturgudel.

Ettevõtjatele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.

Viljandimaa PATEE tugiprogramm 2017-2019 aastal. Tutvu dokumendiga siin.

Tööhõivekava maksumus 2018. aastal on 141 250 eurot.

Tööhõivekava elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, kaasrahastab Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Toimetaja: KAJA LÄÄTS